Google hoàn thành bản cập nhật cho hệ thống phát hiện nội dung rác