Padding là gì? Margin là gì? Và cách sử dụng trong CSS