Cải thiện trải nghiệm người dùng cho Trang đích (Landing Page)